Kontaktujte nás:

tel.: 0904 153 606
e-mail: stromis@vlachovo.eu

Adresa:

Občianske združenie Stromíš
Letná 71
049 24 Vlachovo


Darujte nám svoje 2% z dane

Aj vy môžete darovať svoje 2% z dane Folklórnemu súboru Stromíš... viac

História FS Stromíš

Na základoch ľudovej slovesnej a hudobnej tradície sa začala formovať koncom 60. tych rokov 20. storočia národopisná skupina, z ktorej sa postupne vyvinul súbor. Stáročia sa z generácie na generáciu prenášali zvyky a obyčaje, piesne a obrady, ako studnica, z ktorej sa dalo čerpať.

Folklórny tanečno-spevácky súbor Stromíš vznikol v decembri 1967, ako národopisná skupina Matice slovenskej vo Vlachove. Založil ho učiteľ Mgr. Juraj Kováč s cieľom zachovať zvykoslovie, spevy, tance, detské hry i ľudový spev obyvateľov Vlachova. Z rôznych návrhov na pomenovanie folklórnej skupiny bol prijatý názov Stromíš, podľa najvyššieho vrchu v chotári obce.

Folklórna skupina spočiatku nemala vyhranený pevný smer, ktorým by sa uberala. Program tvorili jednoduché spevy, ľudové rozprávania, častušky a scénky z prostredia dediny. Ako prví choreografi mladého kolektívu pôsobili Ing. Júlia Sklenárová z Gočova a Dušan Herich z Dobšinej. Folklórna skupina sa postupne menila na folklórny súbor.

Na začiatku svojej dráhy sa musel folklórny súbor trápiť s viacerými problémami. Základným problémom bolo získanie vhodnej miestnosti pre nácvik súboru. Až v roku 1970, odovzdaním kultúrneho domu do prevádzky sa začala využívať sála na nácvik súboru. Spočiatku vystupovali tanečníci v pôvodných krojoch z obce, ktoré však pre svoju rozmanitosť a nižšiu kvalitu nevyhovovali. Neskôr bolo získaných 8 kompletných východoslovenských krojov a v roku 1973 bol zhotovený biely gemerský kroj a zelený gemerský kroj ženský.

Osobitým problémom sa počas celého účinkovania súboru stala súborová hudba. Spočiatku účinkovala v súbore hudba, zložená z obyvateľov Vlachova pod vedením Jozefa Endreka. Prvé celovečerné predstavenie mal folklórny súbor Stromíš 26. decembra 1969 na slávnostnom otvorení kultúrneho domu v obci. V programe mal okrem častušiek aj tance. V roku 1973 súbor nahral reláciu pre Československý rozhlas Košice pod názvom „Hrá a spieva folklórny súbor Stromíš z Vlachova“.

Významné časti krojov, ako kožúšky, chološne, kabanice, boli v roku 1974 odkúpené od obyvateľov obce, pretože 20. decembra 1974 sa konalo tretie vystúpenie v Československej televízii v relácii „Víťazná cesta“.

Významným podujatím v oblasti kultúrno-spoločenského života boli oslavy 550. výročia založenia obce Vlachovo, ktoré sa konali 18. septembra 1977. Vydaril sa folklórny sprievod obcou, v ktorom účinkovali ľudia z obce v krojoch a mali domáce pracovné náradie. Ženská spevácka skupina dosiahla na krajskej súťaži hudobného folklóru v Humennom v dňoch 17. a 18. februára 1979 ocenenie za prínos autentického materiálu a podanie svadobných piesní z Vlachova. 16. augusta 1981 sa k výročiu SNP organizoval I. ročník spevákov ľudových piesní z Vlachova. 13. – 15. augusta 1982 Vojtech Majling z Banskej Bystrice zrealizoval fotodokumentáciu zvykov a obyčajov a v nadväznosti pokračoval druhou časťou roku 1983. V novembri 1982 pripravil štáb redaktorky Československého rozhlasu Dariny Laščiakovej, s redaktorkou Slovenky Agnesou Truhlárovou, dvojstranu o zvykoch a obyčajoch na Vianoce a 25. decembra sa folklórna skupina zúčastnila vianočného vysielania „Hory, ľudia a pieseň“. Dôležitým medzníkom vo vývoji folklórneho súboru Stromíš sa stáva 30. december 1982, keď sa konali oslavy 15. výročia folklórnej skupiny. Jej členovia boli ocenení medailou „Za rozvoj rožňavského okresu“. Na radosť Vlachovčanov vyšiel v roku 1987 kalendár „Zvyky a práca“, v ktorom boli uvedené tri fotografie z Vlachova: Ondrej Marciš – zvonkár, Štefan Ďuraj – bača a deti z Vlachova pod vianočným stromčekom.

Z dôvodu kádrových problémov vo folklórnom súbore sa v decembri 1986 utvorili detské folklórne súbory Malý Stromíš a v Základnej škole vo Vlachove detský folklórny súbor menších žiakov pod vedením učiteľky Pakesovej. Staršie deti viedol Mgr. Juraj Kováč a Dušan Hajdúk. Fungovanie malého súboru Stromíš je veľkým prínosom. Vychováva a brúsi detské talenty, ktoré sú jadrom činnosti celého súboru. Ďalej s deťmi pracovala Mgr. Milena Gálová a MVDr. Janka Gallová.

Na rok 1987 pripadalo 20. výročie existencie folklórneho súboru Stromíš, preto sa 23. januára konali oslavy, v ktorých bol folklórny súbor odmenený za rozvoj kultúrno-osvetovej práce na Gemeri. Na jeseň 1989 sa pre súbor nakúpili ženské horehronské kroje. Roku 1991 na Vianoce bola založená tradícia vystupovania folklórneho súboru Stromíš pri šetierni (studňa uprostred obce) v obci s Vlachovskou gubajkou. Tento zvyk sa zachováva dodnes. V dňoch 16.- 17. októbra 1992 STV natáčala v obci zábery do programu „Vianočná klenotnica“, kde chlapci predviedli Vlachovskú gubajku a ženy priblížili atmosféru vianočných sviatkov vo Vlachove prostredníctvom vianočných kolied, vinšovačiek a piesní.

V roku 1993 dochádza k vytvoreniu Folklórneho súboru Valach s prevzatým programom Folklórneho súboru Stromíš. Až v roku 1995 bola obnovená činnosť Folklórneho súboru Stromíš. V nasledujúcom období folklórny súbor Stromíš vystupuje na rôznych oslavách v rámci regiónu s programom „Spomienka na strýka Marciša“, ktorý bol jeho dlhoročným členom. V súčasnosti sa najväčším kultúrnym podujatím v obci stal „Letný festival ľudového spevu a tanca vo Vlachove“, ktorý je súčasťou Vlachovského jarmoku. Osobitú časť programu tvorí vystúpenie domáceho folklórneho súboru Stromíš s časťou svojho bohatého repertoára ľudových piesní a tancov.

22. november 1997 znamenal pre súbor Stromíš 30. výročie jeho existencie. V jubilejnom programe okrem súboru Stromíš vystúpil aj hosť – spevák horehronských piesní – Ján Ambróz. Pravidelne sa krátkym vystúpením zúčastňujú augustových osláv v Rejdovej. Priebežne prispievajú svojim programom pri rôznych príležitostných pozvaniach, napríklad Konto nádeje v Košiciach v roku 2001, ples Obchodnej akadémie v Rožňave v roku 2002. V lete 2002 predviedli svoje tvorivé umenie na oslavách 575. výročia vzniku obce Vlachovo.

Na dosiahnutých úspechoch „Stromíša“ sa podieľali viacerí, dnes slovenskou verejnosťou uznávaní choreografi a folkloristi. Medzi nich patrí najmä Ladislav Bačinský z Košíc, Igor Kovačovič z Banskej Bystrice, už nežijúci Jozef Bakšay z Košíc, Tibor Harakaly a František Slavkovský z Košíc, Vojto Litva z Liptovských Sliačov a ďalší, ktorým patrí úprimné poďakovanie Vlachovčanov. Taktiež úprimné vďaka patrí aj členom súboru, ktorí sa ochotne podieľajú na kultúrno – spoločenskom dianí a reprezentovaní obce na úkor svojho voľného času, bez nároku na honorár. Mladí členovia vo väčšine študenti, majú radosť z nácvikov aj preto, že ich prežívajú ako istý druh zábavy.

Rok 2005 priniesol veľkú zmenu pre činnosť súboru a jeho ďalší rozvoj. Bolo založené občianske združenie Stromíš, ktoré zastrešuje okrem iného aj činnosť FS Stromíš. OZ má svoje stanovy, ktorých sa pridržiava pri svojej činnosti a svojom fungovaní. Má okolo 40 aktívnych členov. Jeho prvým predsedom bol Ing. Ľuboš Gál, ktorý určil presný smer fungovania aj celkovú ideu. Po niekoľkoročnom fungovaní v OZ predal štafetu ďalšiemu predsedovi Jánovi Stachurovi . Za jeho vedenia sa FSk Stromíš zúčastnila celoslovenskej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií s úspešným pásmom Priadky u Šafárov.Po jeho abdikovaní v roku 2013 zaujala miesto predsedníčky Ing. Diana Ondrejčíková, od februára 2014 Ing. Natália Jergová , PhD. a od novembra 2015 je predsedníčkou Mgr. Martina Gálová.

Spoločným cieľom OZ Stromíš a teda aj FSk Stromíš je predovšetkým zachovávať zvyky, tradície a obyčaje Vlachova.

MOTTO:

Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Slovák, Róm.

Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný. Pretože všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve.“

© 2010 - 2013 Občianske združenie Stromíš
Všetky práva vyhradené

Vytvorilo: inMAD Design